SiuBma
我係一個好有計劃做足哂功課既媽咪,而SiuB 係我第一胎,所以所有野都想盡善盡美。亦都係懷孕其間去聽同了解各類育兒既資訊,為將來SiuB出世後做準備。而我都係一個極度鐘意影相既人,想將生活點滴,記錄低每一日既變化成為有意義既回憶! 而家做左媽咪,都想分享一下自己既心得, 令大家一齊變成好媽媽!

Blogger's Articles 她/他的文章

  • 1