download MamiDaily 親子日常 app
【社工分享】孩子專注力不足 未必是患上ADHD!

【社工分享】孩子專注力不足 未必是患上ADHD!

專家分享 教育心得
By 思路 on 23 Sep 2019

「老師同我講,我個仔上堂好唔留心,坐唔定,要不斷提佢做乜野,懷疑我個仔有過度活躍,佢叫我搵社工做下評估,我應該點做好?」媽媽憂心地問。

答之前,首先要解釋一下兩件事。

首先社工是不能作出評估的,我們只能做篩檢(Screening),正式的評估工作必須交回心理學家或者精神科醫生來做。

另外,在正確病名中,並無所謂過度活躍症,有的是專注力失調症(Attention Deficit Disorder),而當中又分兩大類,分別在於有沒有過度活躍行為(Attention Deficit Disorder 同 Attention Deficit Hyperactive Disorder)。

我們經常用過度活躍這個字眼,某程度上是因為過度活躍是一個更明顯又更讓老師和家人關注的外顯行為。相對地,單單專注力失調的問題,很容易被人忽略,被老師和家長視為「無興趣」、「無記性」和「唔專心」。

MamiDailyPhoto from MamiDaily

經驗中家長聽到要評估反應不一,有些很抗拒,擔心如果孩子一旦接受了評估會影響到學校老師對子女的看法和處理方法,甚至影響到他們升學。亦擔心要吃藥的話會影響到子女的健康和發展。

另一端又會有些家長安排盡一切,看醫生、吃藥、專注力訓練之餘,千拜託、萬拜託老師為孩子作各種各樣的調適。

這些反應其實都有著或多或少的二分思維、非黑即白的想法在背後。不過在處理人的問題時,二分的想法往往不合用。

就如有些人長得胖一點,有些人長得瘦一點,只要不是極端到影響健康,查實沒有問題。而就算已被介定為過胖或過瘦,當中也有程度之分,同樣180公分的身高,重200磅跟重300磅都是過重,但嚴重情況有天淵之別。

同理,有人專注力比較好,有人比較差,但即使是較差,程度可以有很大的分別,需要的幫助也自然有所不同。

我是鼓勵家長為子女作評估的,原因之一是剛剛提到的「程度有別、需要不同」,只有一個仔細的評估才能讓我們知道實際的情況是輕微還是嚴重。

MamiDailyPhoto from MamiDaily

其二,欠專注只是一個表徵,不一定代表是專注力的問題,還有很多其他可能性,例如輕微的言語或聽力障礙;孩子們不留心可能是他們根本聽不清楚或者聽不明白,要了解有沒有這些情況,亦需要一個仔細的評估。

一個詳細和具質素的評估報告是很重要的。工作中不時收到一些家長提供的評估報告,只是一張A4紙幾行字,大意說「這孩子是有專注力失調症,請提供相應服務」,就完了。沒有提到嚴重程度、其他方面的能力、建議的協助方法等,這樣的報告如何能讓我們更多了解和幫助這孩子?

一個完整的教育心理評估報告並不便宜,現時有不少社福機構都有提供教育心理評估服務,具質素之餘收費亦較低,有需要的家長可以考慮一下。

評估只是第一步,更重要的是評估後能否按孩子需要提供適合的協助和訓練。除此之外,我知道還有一些家長常有的疑問和憂慮亦未回應。這些部份容讓下一篇再詳述。

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道