download MamiDaily 親子日常 app
孖父母溫馨慶祝週年紀念 胡定欣:我需要一段婚姻嗎?

孖父母溫馨慶祝週年紀念 胡定欣:我需要一段婚姻嗎?

Uncategorized
By Circle on 02 Apr 2019
Digital Editor

成日有人講「婚姻係愛情嘅墳墓」,究竟係咪人人都清楚婚姻係咩嚟呢?

呢日,藝人胡定欣趁住爸爸媽媽結婚39週年,極為罕有地分享同父母嘅合照,見到胡爸爸胡媽媽攬到好肉緊,非常幸福。定欣唔止孖父母放閃,仲留言問:「婚姻是什麼?包含了什麼?這是必須嗎?我需要一段婚姻嗎?」相信唔少人都有呢啲煩惱。

A post shared by Nancy Wu 胡定欣 (@nwuuu) on

胡定欣話佢呢一刻未有答案,因為佢相信真命天子岀現後,佢就會知道以上幾個問號嘅答案。37歲嘅定欣單身多年,見到父母共度多年高山低谷,仲咁恩愛,難怪都對婚姻呢種人生大事感到迷茫。

A post shared by Nancy Wu 胡定欣 (@nwuuu) on

其實婚姻係啲咩嘢,唔會有一個標準答案,或者呢一刻只係未需要婚姻。不過,只要遇到對的人,就會明白結婚其實唔係外間形容得咁痛苦嘅事。祝福定欣早日搵到佢嘅白馬王子,創造屬於佢哋嘅故事。

A post shared by Nancy Wu 胡定欣 (@nwuuu) on

Text:Mami Editorial
Source:胡定欣@Instagram

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道