download MamiDaily 親子日常 app
原來真係有孕傻!最大影響係咩能力?

原來真係有孕傻!最大影響係咩能力?

懷孕
By Circle on 11 Aug 2019
Digital Editor

好多女士自從有咗BB後,覺得自己瞬間變蠢咗好多,唔通真係好似坊間所講嘅「一孕傻三年」咁樣?好多孕媽媽以為孕傻係講笑,其實係真有其事,近日有研究已經證實咗。媽媽們唔使再擔心自己嘅身體係咪有問題啦!

MamiDailyPhoto from MamiDaily

由澳洲迪肯大學(Deakin University)負責嘅研究,一共分析咗20份有關報告,並邀請咗709個孕婦同521個唔係孕婦嘅女性參加訪問。心理學家及神經科學家Linda Byrne副教授解釋,孕傻呢種現象常見嘅症狀包括注意力不集中、心不在焉同記憶問題。

MamiDailyPhoto from MamiDaily

結果發現,女性發現自己懷孕後,佢哋嘅認知能力、記憶力同執行能力明顯受到影響,包括喺同一時間做超過一件事嘅能力,喺孕期嘅最後三個月特別嚴重!而Linda Byrne副教授表示,同一般女性比較,對懷孕嘅女性嚟講,記憶力影響最大!

MamiDailyPhoto from MamiDaily

另外,研事人員指出孕婦嘅記憶失誤其實同佢哋有一個更重要嘅擔憂有關。因為佢哋嘅肚入面正孕育緊一個小朋友,佢哋需要全神貫注地照顧佢。只要大肚嘅女性集中返注意力,佢哋嘅認知能力就伯回復正常。

Text:Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道