download MamiDaily 親子日常 app
家長從旁協助 小朋友培養好習慣4大法則

家長從旁協助 小朋友培養好習慣4大法則

mami熱話
By Circle on 09 Jul 2019
Digital Editor

「沒有規矩,不成方圓。」小朋友由細就要開始培養好習慣,家長絕對係一個好重要嘅角色。爸爸媽媽教導仔女時,記實以下4個重點啦!

MamiDailyPhoto from MamiDaily

1. 以身作則
父母係孩子第一個學習對象,每日都有好多時間同對方相處。家長如果唔想小朋友養成壞習慣,就必須以身作則,例如叫小朋友食飯時,唔可以出聲,父母都應該一齊遵守,以免仔女有樣學樣。

2. 無限鼓勵
小朋友忍唔住做咗一啲唔好嘅行為,例如咬手指,父母唔應該即刻鬧佢,反而應該逐步逐步鼓勵佢改變壞習慣。鬧人嘅說話小朋友好難聽得入耳,仲可能會傷害到佢哋弱小嘅心靈。

MamiDailyPhoto from MamiDaily

3. 絕對堅持
養成一個習慣需要好長時間,家長一定要時刻提醒住小朋友。以早睡早起為例,只要爸媽每天堅持同樣時間叫仔女去瞓覺,長遠嚟講小朋友夠鐘嘅時候,就會自動自覺上床瞓覺。堅持去做一件真係好重要!

4. 仔細觀察
要搵出小朋友造成壞習慣嘅原因,例如係咪因為小朋友有壓力先會咬手指呢?父母嘅角色絕對好重要,從旁協助搵出源頭,慢慢改善。

MamiDailyPhoto from MamiDaily

Text:Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道