download MamiDaily 親子日常 app
大肚媽媽身體負荷大,小事都變得好吃力。

大肚媽媽身體負荷大,小事都變得好吃力。

懷孕
By yan.kwan on 06 May 2019
Part-time Editor

孕媽媽由於身型同體重嘅改變,以下三件好似好簡單嘅事情,對於佢地嚟講,一啲都唔容易,尤其係臨近BB出世嗰幾個月。

1. 剪腳甲

shutterstock_1278152044

孕媽媽個肚咁大,就好似攬住一個大咕?咁,要彎腰剪腳趾甲,真係一啲唔容易。

2. 瞓覺轉身

shutterstock_569758450

試過大肚嘅媽媽,一定記得無辦法大字型咁瞓覺嗰種無奈。為左避免腰痛, 只可以側睡。最唔舒服嘅係,想轉個身去另一邊,都唔係話轉就轉,係要慢慢先轉到身。

3. 行斜路同樓梯

shutterstock_613585529_2

行斜路同樓梯需要好多氣力,孕媽媽負重增加咗咁多,就好似拎住左兩、三包米咁。爸爸們,你地可以想像一吓,二十四小時,行去邊度都要拎住兩、三包米係會點嘅?要好好照顧身邊懷孕中嘅太太呀。

Text: Mami Editorial

Photo Source: Shutterstock

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道