download MamiDaily 親子日常 app
生BB唔止媽媽努力 陪產爸爸可以做嘅5件事

生BB唔止媽媽努力 陪產爸爸可以做嘅5件事

家庭關係
By rachel.lo on 22 Nov 2018

雖然話生BB男人係幫唔到手,但爸爸入到產房陪產唔係繑埋雙手等BB出世,尤其係順產嘅媽媽可能已經歷咗好耐陣痛,真係受盡折磨,爸爸嘅角色好重要,要畀媽媽精神上嘅力量!以下5件事陪產爸爸有冇做?準備陪產嘅爸爸都要留意。

1. 要比媽媽冷靜

入到產房即係媽媽準備生得,爸爸可能聽到媽媽大喊大叫,甚至痛到嘔,無論面對媽媽任何狀態,爸爸記得保持鎮定。如果連爸爸都又驚又慌,媽媽會更擔心,更冇安全感。

shutterstock_165464741

2. 鼓勵說話唔少得

雖然爸爸唔可以代媽媽生BB,但面對住媽媽痛苦嘅樣,爸爸一定要畀多啲鼓勵媽媽:「加油呀,BB就嚟出世!」、「爭少少就得㗎喇!」即使冇咩實際幫助,媽媽聽到鼓勵都會振作一下。

shutterstock_163572803

3. 畀隻手媽媽捉住

爸爸最實際可以做嘅就係畀隻手媽媽捉住,要有心理準備媽媽激動起上嚟,可能會鍊或摵爸爸隻手,不過呢啲皮肉之苦點及媽媽生BB嘅痛,爸爸忍受下就好。

shutterstock_1181843005

4. 唔好講無謂笑話

幽默嘅爸爸可能想講笑話等媽媽放鬆啲,但要知道媽媽面對緊生BB嘅十級痛楚,爸爸講嘅笑話佢完全笑唔出,又如果媽媽真係笑咗,可能影響咗佢生BB嘅呼吸節奏同用力。爸爸只要喺適當時候鼓勵幾句,安份做好陪產角色就夠。

shutterstock_105425447

5. 生完唔好只掛住BB 

媽媽千辛萬苦將BB生咗出嚟,爸爸千祈使唔好淨係掛住睇BB,要同時關心太太,睇下太太情況係咪可以,仲要感激呢個走過鬼門關咁勇敢幫你生BB嘅女人。

shutterstock_1181842981

Text: Mami Editorial

 

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道