kindness

kindness標籤文章,共有1則kindness相關的文章

【易學英語】想用英文讚人應該點講好?Kindness的用法和意思
教育路.bloggers
a month ago

【易學英語】想用英文讚人應該點講好?Kindness的用法和意思

唔知大家有冇試過想用 英文 讚人,但係又唔知講乜好?我哋就可以講呢隻字—kindness啦~而今次就會 集中 同大家講吓...