download MamiDaily 親子日常 app
良好親子溝通4大攻略

良好親子溝通4大攻略

mami熱話
By Circle on 15 May 2019
Digital Editor

各位爸爸媽媽同小朋友一齊生活嘅時候,不期然會用咗BB話同佢哋講嘢。其實有效嘅親子溝通絕對唔止用牙牙語或者誇張嘅語氣咁簡單~ 即刻睇以下4個小技巧,令溝通更有效啦!

1. 面對面
好多時家長只係向住BB嗰個方向講嘢,就以為BB聽得到。其實爸爸媽媽應該配合小孩嘅高度,嚟達致面對面嘅效果。例如:家長可以蹲喺地上,等小朋友清楚咁見到自己嘅臉部表情; 又或者可以抱起小朋友,先開始同佢講嘢,自己都可以清楚見到小朋友嘅表情。望到對方樣子嘅溝通會比較有效。

ShutterstockPhoto from Shutterstock

2. 孩子主導
家長可以先觀察孩子,然後按住佢嘅興趣同佢一齊玩。例如有時喺屋企,BB見到香蕉,想摸吓佢,並表現得好有興趣,家長可以畀佢聞吓香蕉嘅味道,仲可以順便介紹一啲相關嘅詞彙,等佢認識。例如:「香蕉啊!好香!好好味㗎~ 想唔想試吓呢?」

ShutterstockPhoto from Shutterstock

3. 多談及眼前事物
家長可以喺小朋友玩緊或者做緊其他嘢嘅時候,配合佢當時做緊嘅動作,邊講邊做,令小朋友更容易明白父母表達嘅意思。例如當一家人等緊?嘅時候,孩子嘗試伸手撳掣,家長可以先問吓佢係咪想撳,然後再試範一次畀佢睇,再睇吓佢做成點。同時亦可以一邊教導同電梯按鈕有關嘅話題,好似燈燈、發光等。

ShutterstockPhoto from Shutterstock

4. 多回應、多讚賞
家長可以運用一啲簡單嘅說話回應同讚賞小朋友,從而提高小孩參與嘅興趣。例如同小朋友一齊玩嘅時候,可以一邊指導佢,一邊讚佢做得好。如果小朋友玩玩吓唔耐煩咁嗌,咁試吓將佢嘅諗法講出嚟:「係咪唔想玩呢個喇?咁不如玩其他啊?」一步一步引領小朋友表達佢嘅想法。

ShutterstockPhoto from Shutterstock

以上4個技巧睇落好似好容易,不過需要花啲時間去學習,先能夠互相清楚了解對方表達緊啲咩,對親子溝通一定有好大嘅幫助,各位父母不妨試吓啦!

Text:Mami Editorial
Source:衛生署

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道