download MamiDaily 親子日常 app
抱住BB坐大髀瀡滑梯 容易發生夾斷腳

抱住BB坐大髀瀡滑梯 容易發生夾斷腳

mami熱話
By race.cheng on 15 Mar 2019

唔少爸媽都會帶小朋友去公園放電,其中瀡滑梯更係小朋友最愛。有時爸媽會抱起小朋友坐喺自己大髀上一齊玩,但其實係好危險!

有台灣媽媽喺社交網站上分享咗自己同小朋友玩瀡滑梯嘅慘痛經歷,事源媽媽抱住小朋友一齊瀡,但中途小朋友嘅腳卡住咗,反屈摺合,而媽媽抱住小朋友仍然向下瀡,結果當滑到地面後小朋友就出現骨折。

shutterstock_563436169

醫生指,明白爸媽係玩瀡滑梯時想抱住小朋友,令小朋友有安全感,但由於滑梯又高又長,重力加速度後,小朋友嘅腳若唔小心卡住,就會出現急煞車情況,但由於媽媽抱住未必可以同步,結果就會出現骨折!

其實類似情況有唔少爸爸媽媽都唔小心中招,外國媽媽亦曾經分享自己大意嘅事,指囡囡喺12個月時,就係因為我抱住佢玩瀡滑梯,結果右腳夾喺我腿部同滑梯之間,結果夾斷腳。

Screen Shot 2019-03-14 at 3.53.50 PM

媽媽Hearher亦忍痛分享囡囡受傷嘅一刻,看似平相嘅開心相,其實暗藏危機,相中清楚見到囡囡嘅腳向上拗,但由於媽媽抱住繼續向下,所以導致骨折。媽媽指,當時其實已意識到會有意外,所以嘗試用一隻手停止滑下去,同時亦靠向另一邊,希望可以放開她的腳部,但都制止唔到悲劇發生,希望其他父母可以知道事情嘅嚴重性,唔好經歷同樣嘅惡夢,令小朋友承受痛楚。

Text:Mami Editorial

Sources:A Plus & 黎博彥診所

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道