download MamiDaily 親子日常 app
小朋友最鍾意學習同埋模仿爸媽,所以身教真係好重要。

小朋友最鍾意學習同埋模仿爸媽,所以身教真係好重要。

家庭關係 湊B趣聞
By yan.kwan on 11 Oct 2018
Part-time Editor

想小朋友好,除咗努力咁指導同提醒佢地,自己先要努力做個好榜樣。以下就係身教重要嘅三個原因。

1. 小朋友最會有樣學樣

shutterstock_1180576768_2

小朋友最鍾意模仿別人,特別係比佢年紀大嘅對象,學得快之餘,相似度有時真係高到可以令爸媽笑到肚痛。如果爸媽平時都有好多好習慣同好行為,小朋友學唔到十成,都有兩成。但同時,壞習慣都會學埋,而且有個壞消息,就係壞嘅通常學得仲快。有無留意到最明顯嘅係,小朋友嘅說話同埋語氣好壞都好,有啲總係似曾相識咁呢?

 

2. 以理服人先有用

shutterstock_1056955376
無論大小事情,有道理先可以說服對方,小朋友都一樣。用權威式嘅語氣去教導,有時等如強行要佢地妥協,小朋友跟本唔明白原因,佢地唔會服氣,下次遇到相同情況,亦無學到新嘅處理方法,咁樣唔係長遠同有效嘅教導方法。所以,想小朋友識得揀啱嘅事去做,就要佢地明白當中嘅道理,要有道理,就唔少得爸媽以身作則,好榜樣嘅示範。例如想教小朋友喺其他人幫完佢之後,或者有需要時要講「唔該」嘅話,不妨喺日常生活嘅互動中,同小朋友相處都多講「唔該」,小朋友聽得多,用得多,自然就會成為習慣。

 

3. 習慣成自然 

shutterstock_1054877165_2

習慣就係自然就做嘅事,所以對於小朋友黎講,培養好習慣真係好重要。如果爸媽喺身教方面努力,令小朋友能夠從中學到好行為,養成到好習慣的話,教導小朋友走正確嘅路呢件事,就一定事半功倍喇。

 

Text: Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道