Baby’s Wardrobe
當小朋友進入不同的成長階段都會給父母不同的挑戰,身為全職媽媽的我也不停地在學習如何給最好的照顧、教育與身教給兩位寶貝,希望藉此分享全職媽媽的生活點滴與得著。https://www.facebook.com/Babys-Wardrobe-寶寶的衣櫥-483493755513655/

Baby’s Wardrobe的文章

爸媽分享.bloggers
5 months ago

【育兒貼士】疫情下,在家DIY親子Playgroup無難度|Baby’s Wardrobe

由於疫情嚴重,所以自行決定唔再返Playgroup,自己在家DIY親子Playgroup。由於平時都有買好多...

爸媽分享
6 months ago

【育嬰貼士】天氣乾燥 BB皮膚爆坼點算好|Baby’s Wardrobe

天氣一乾燥,細B兩邊臉就開始爆坼,又紅又甩皮,嚴重個次仲有啲腫,最後要搽類固醇藥膏(由醫生處方)先至好返。最...