download MamiDaily 親子日常 app
小朋友似十足迷你版嘅自己或者另一半

小朋友似十足迷你版嘅自己或者另一半

家庭關係
By yan.kwan on 18 Mar 2019
Part-time Editor

小朋友就好似一張白紙一樣,學習同模仿都好快,爸爸、媽媽、照顧者、同埋同學朋友都係佢地嘅學習對象。所以,好多時候屋企都會多左一個迷你版嘅自己,或者一個翻版另一半,有時候,真係唔知好嬲定好笑。

1. 一模一樣嘅口頭禪

shutterstock_461573779_2

小朋友嘅口頭禪,好可能就係爸爸或媽媽嘅口頭禪。佢地最常聽到嘅說話,就會係佢地最常講嘅嘢,而且係最自然、最不經意就會講出口嘅說話。

2. 相似嘅表情動作

shutterstock_1054877147_2

笑又好、喊又好、或者係一啲好簡單嘅表情反應,都可以喺小朋友身上搵到爸爸媽媽嘅影子。所以,大家成日都話身教好緊要,而且比言教有效百倍呢。

3. 類似嘅生活喜好同習慣

shutterstock_649270876

唔知係唔係基因遺傳嘅關係,仔囡總有啲生活習慣同埋喜好,係同爸爸媽媽一樣嘅,又或者原因好簡單,就係佢地特別愛爸爸媽媽,爸爸媽媽嘅所有嘢都係好嘅。例如:仔仔同爸爸坐喺梳化睇電視嘅姿勢機乎一樣,又或者,囡囡撥頭髮嘅動作同媽媽一模一樣。

Text: Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道